Websites

Op deze pagina vindt u een overzicht van aan de Waddenzee gerelateerde websites.

Investeringskader Waddengebied

Het Waddengebied van Noord-Holland, Fryslân en Groningen is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen beschikbaar om te investeren in de natuur en de economie van het Waddengebied. Voor de komende tien jaar vormt het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ hiervoor het raamwerk. Voor de komende tien jaar is voor majeure opgaven circa 200 miljoen euro beschikbaar.

Op de site staat onder meer een serie unieke 360 graden luchtfoto’s, waarmee men in vogelvlucht een prachtig beeld krijgt van het complete Waddengebied.

Werelderfgoed Waddenzee

Sinds juni 2009 heeft het Nederlandse en Duitse gedeelte van de Waddenzee de status 'Werelderfgoed'. De officiële website van het Werelderfgoed Waddenzee geeft onder meer informatie over wat een werelderfgoed is en waarom de Waddenzee deze waardering heeft gekregen. De drietalige website (Engels, Nederlands, Duits) geeft ook veel praktische tips en toeristische informatie om het Werelderfgoed volop te kunnen beleven.

Waddenzee.startpagina

Informatiepagina met daarin een groot aantal links naar organisaties die actief zijn in het waddengebied.

Waddenacademie

De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio. De onderzoeksgebieden zijn: klimaatwetenschappen, ecologie, geologie, economie en sociaal-culturele onderwerpen.

Waddenpost

Waddenpost is een online waddenplatform. Het ontsluit artikelen, blogs, gedichten, foto’s en filmpjes van een grote verscheidenheid aan onderwerpen met één grote gemene deler: het waddengebied. Rode draad van de website wordt gevormd door de wetenswaardigheden over de Waddenzee, de Waddeneilanden en de Waddengemeenten op het vasteland van Denemarken, Duitsland en Nederland.

Helpdeskwater.nl

De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid. De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water. De Helpdesk Water is onderdeel van de Rijkswaterstaat Waterdienst.

Natura 2000

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Erecode Waddenzee: ik pas op het Wad

Wat je lief hebt, daar ga je vanzelf voorzichtig mee om. Juist wanneer je je vrij voelt. Wij weten dat u van het Wad geniet als een unieke wildernis, die eisen stelt aan uw kennis en kunde en die u graag wilt beschermen. Dat gevoel willen de waddenoverheden niet onnodig inperken. Zij vertrouwen op uw eigen inzicht. Vandaar deze Erecode, die een prominente plaats inneemt op de website ikpasophetwad.nl, een initiatief van het RCW naar aanleiding van het convenant vaarrecreatie.

Vogel- en Habitatrichtlijn:

Met behulp van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan de instandhouding van de natuurlijke rijkdom van haar grondgebied. Net als alle andere lidstaten moeten Nederlandse overheden de verplichtingen uit deze richtlijnen nakomen (implementeren). Voor speciale aangewezen gebieden (waaronder de waddeneilanden) en een aantal zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten geldt een bijzondere bescherming.

Lancewadplan

De naam staat voor Landschap en cultureel erfgoed van de Waddenregio. LanceWadplan heeft als doelen: 1)het inventariseren en waarderen van het landschap en het culturele erfgoed, 2) het verrichten van onderzoek naar de belevingswaarde van het gebied, 3) het doen van voorstellen voor duurzame inrichting en beheer.

 

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord