VergunningenregisterOp basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Op 23 april 2014 verzond staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de antwoorden op de vragen van kamerlid Dik-Faber over de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied.

De antwoorden op de kamervragen

Vanaf 2014 worden lijsten gepubliceerd. Inmiddels zijn de lijsten aangepast aan de actualiteit. Per wet - met introductie - zijn hieronder de lijsten te downloaden. Het gaat om vergunningen in het kader van de volgende wetten:

Natuurbeschermingswet
Waterwet
Ontgrondingenwet
Visserijwet
Omgevingswet

Vergunningen Natuurbeschermingswet

De bevoegde gezagen zijn: MEZ: Ministerie van Economische Zaken, PNH: Provincie Noord-Holland, PFR: Provincie Fryslân, PGR: Provincie Groningen.

Natuurbeschermingswet
De bescherming van de Nederlandse natuur is op dit moment in drie afzonderlijke verschil-lende wetten geregeld (Natuurbeschermingswet, Flora-en Faunawet en de Boswet). De Na-tuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van de Natura2000-gebieden. Dit zijn na-tuurgebieden die voor Nederland en/of Europa van bijzondere betekenis zijn. Naast de Natu-ra2000-gebieden vallen ook de beschermde Natuurmonumenten en wetlands onder de Na-tuurbeschermingswet. Concreet betekent het dat er voor activiteiten (plannen of handelingen) in of nabij zo'n gebied, die negatieve effecten op dat gebied kunnen hebben, mogelijk een vergunning nodig is. In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

De verwachting bestaat dat in 2015 de nieuwe wet Natuurbescherming in uitvoering komt waarbij de drie “groene wetten” samengevoegd zijn.

De Natuurbeschermingswet in de Waddenzee
De Waddenzee is een Natura2000-gebied. Dit betekent dat voor activiteiten die van negatieve invloed op de Waddenzee kunnen zijn en die niet zijn vrijgesteld van een vergunning in het Beheerplan voor de Waddenzee een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet moet worden aangevraagd. 

In het Waddengebied zijn er vier bevoegde gezagen, namelijk: het ministerie van Economi-sche Zaken, de provincie Fryslân, de provincie Groningen en de provincie Noord-Holland bevoegd gezag. Op grond van het besluit vergunningen Natuurbescherminsgwet 1998 is be-paald voor welke activiteiten de minister van EZ bevoegd is. Alle andere activiteiten vallen onder de bevoegdheid van de Waddenprovincies.  Voor activiteiten waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn en het effect optreedt binnen het grondgebied van meerdere provincies is de provincie waar het grootste deel van de effecten binnen de provinciegrens wordt veroor-zaakt het bevoegd gezag. Voor activiteiten die in de gehele Waddenzee- c.q. Noordzeekust-zone worden uitgevoerd is de provincie Fryslân bevoegd gezag in overeenstemming met de andere betrokken provincies, aangezien het grootste deel van het Natura 2000 gebied Wad-denzee  binnen de begrenzing van de provincie Fryslân ligt. 

Voorbeelden van vergunningplichtige activiteiten
Voor het Waddenzeegebied zijn bijvoorbeeld vergunningen nodig op basis van de Natuurbe-schermingswet voor onderhoud, beheer van de vaargeulen, het winnen van diepe delfstoffen (gas, zout), diverse visserijactiviteiten (Garnalenvisserij, mossel(zaad)viserij). Het Ministerie van EZ is van deze activiteiten het bevoegd gezag. De provincies zijn onder meer bevoegd gezag voor de vaste vistuigenvisserij, handkokkelvisserij, het betreden van gesloten gebieden,  wetenschappelijk onderzoek, schelpenwinning en diverse recreatieve activiteiten.

Vergunningen Waterwet

De bevoegde gezagen zijn: RWS: Rijkswaterstaat, WF: Wetterkip Fryslân, HHNK: Hoog-heemraadschap Noorderkwartier, WNZV: Waterschap Noorderzijlvest en WHA: Waterschap Hunze en Aa’s.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten – waaronder de Wet op de waterkering en de Wet verontreiniging zeewater - is samengevoegd tot één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbe-tert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet kent één watervergunning. Voor burger en bedrijf betekent dit dat één aanvraag volstaat, ook al zijn er verschillende overheden in beeld.

Ontgrondingenwet

Lijst met vigerende vergunningen op basis van de Ontgrondingenwet d.d. 1-1-2015 (pdf, 85 Kb)

De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. Voor ontgrondingen in de Waddenzee moet een vergunning bij Rijkswater-staat worden aangevraagd.

Vergunningen Visserijwet

De onderstaande vergunningen/machtigingen zijn opgenomen:

- Garnalenvisserij
a.Garnalenvisserij in kustwateren (pdf, 189 Kb)
b.Garnalenvisserij met bordennet (pdf, 112 Kb)

 - Vismachtiging lijst I schepen voor het vissen met een boomkor in de scholbox (pdf, 287 Kb). Lijst 1 is samengesteld op basis van historische visserijactiviteiten en heeft een beperkt aantal plaatsen. Uitbreiding van deze lijst is binnen het huidige beleid niet voorzien

- Visserij met  vaste vistuigenvisserij in de Waddenzee
a. Visserij met vaste vistuigen in de Waddenzee (pdf, 142 Kb)
b. Visserij met vaste vistuigen in de Eems (pdf, 104 Kb)
c. Visserij met staand want (pdf, 123 Kb)
d. Visserij met een zegen (pdf, 119 Kb)

- Visserij op Schelpdieren
a. Handkokkelvisserij (pdf, 137 Kb)

De Visserijwet 1963 vormt de basis van de Nederlandse visserijwetgeving De Visserijwet maakt een onderscheid tussen zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij. Deze drie soorten visserij zijn in de Wet afzonderlijk geregeld.

Om met een vissersvaartuig hoe dan ook visserijactiviteiten te mogen uitoefenen moet voor het vaartuig een visvergunning zijn uitgereikt. De visvergunning moet in feite worden gezien worden als de basis om te mogen vissen. Daarnaast is de visvergunning het nationaliteitsbe-wijs van het vissersvaartuig en geldt de vergunning als bewijs dat het vissersvaartuig is inge-schreven in visserijregister. De vismachtiging is een aanvulling op de visvergunning en geeft bepaalde speciale rechten, bijvoorbeeld om de visserij te mogen uitoefenen met bepaalde vistuigen, op bepaalde vissoorten, in bepaalde tijden en gebieden. Zonder een visvergunning is het niet mogelijk te kunnen beschikken over een vismachtiging.

Op basis van de Visserijwet kunnen Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke vergunningen worden afgegeven. In onderhavig register zijn de publiekrechtelijke vergunningen en machtigingen in het Waddengebied opgenomen. 

Vergunningen Omgevingswet

Verleende vergunningen Omgevingswet d.d 1-1-2015 (pdf, 234 Kb )

Omgevingswet
De Omgevingswet biedt het integrale wettelijke kader voor beheer en ontwikkeling in de fy-sieke leefomgeving. De omgevingsvergunning in de Omgevingswet is de uitbouw en verbreding van de omgevingsvergunning uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgangspunt van de Omgevingswet is zoveel mogelijk te volstaan met het stellen van algemene rijksregels. Een vergunning is dus lang niet altijd nodig. Afhankelijk van wiens verantwoordelijkheden aan de orde zijn, zullen burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten of een minister bevoegd zijn om de omgevingsvergunning te verlenen. De wet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel. De gemeente is bevoegd gezag, tenzij anders is bepaald. Een aanvraag kan altijd bij het college van B&W worden ingediend. Als het bevoegd gezag vermoedelijk elders ligt geldt een doorzendplicht.

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord