RCW vergaderingen

Het RCW komt in 2016 nog op de volgende data bijeen: 12 mei, 16 juni,1 september, 20 oktober en 8 december.

Eerstvolgende RCW-vergadering op 12 mei 2016

Hoe betrekken we de bewoners stevig bij het Waddenbeheer en het Waddenbeleid is het  aandachtspunt in deze vergadering. Daarnaast het punt van vismigratie. In juni is er het bestuurlijk overleg tussen de minister van IenM en het RCW. De voorbereiding daarvan zal ook aan de orde komen.

Recente RCW-vergadering van 17 maart 2016

17 maart was een bijzondere RCW+-vergadering. Op de agenda stond namelijk reflectie op de uitkomsten van de bijeenkomst van wetenschappers in het zogenaamde Waddenhuisberaad. Bij het Waddenhuisberaad hebben wetenschappers een beoordeling gemaakt van de effecten van menselijke activiteiten in en om de Waddenzee. Ecologische effecten en economisch/sociaal culturele effecten. Naast de RCW-leden waren vertegenwoordigers van de landbouw, de visserij, de havens, de natuur, de recreatie aanwezig. Zo spraken dus bestuur, wetenschap en maatschappelijke partijen samen over de Waddenzee. Het gesprek is nog niet afgelopen. Er worden nog meer gesprekken georganiseerd. Nu wordt eerst een verslag gemaakt dat becommentarieerd kan worden. Wordt dus vervolgd. Op de RCW-agenda stond verder een eerste ronde over het Investeringskader Waddengebied van de provincies. Het RCW is blij dat het Investeringskader wordt gemaakt voor investeringen in het Waddengebied. Aandacht vroeg het RCW voor samenhang van beleid vanuit de Derde Nota Waddenzee (rijk), de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (RCW-partijen) en Wadden van Allure (provincies) naar het Investeringskader. Daarnaast ook de aansluiting bij andere instrumenten. En tenslotte het zicht houden op het geheel van de Waddenzee en het waddengebied en de mogelijkheid om met het kader te komen tot investeringen in grote projecten. Het RCW keek verder naar de stand van zaken van de samenwerkingsagenda. Het eerste gezamenlijke jaarrapport voor monitoring “Wadden in beeld”, werd in ontvangst genomen en de tweede voortgangsrapportage werd vastgesteld om door te sturen naar de minister. Er is veel werk te doen zien we in Wadden in beeld: verdere ontwikkeling van de visstand, de broedvogelstand is noodzakelijk. Meer inzicht in werking van primaire productie. Omdat we nu twee jaar aan de slag zijn gaan we samen met een extern bureau kijken of we ons einddoel “werken als een beheerder in 2018’’ zullen halen of dat we moeten bijsturen. Tenslotte stelde het RCW de jaarrekening en het jaarverslag 2015 vast.

Vergadering van 21 januari 2016

In deze vergadering was de reactie van het RCW op de evaluatie van het Waddenzeebeleid aan de orde en het plan van aanpak voor de volgende fase. De reactie van het RCW zal een preambule, aandachtspunten en ontwikkelingen bevatten. De brief zal op vrijdag 29 januari hier worden opgenomen. Het ministerie van IenM gaat nu aan de slag met de volgende fase voor nieuw beleid.  In het RCW werd daarvoor een plan van aanpak gepresenteerd. Het RCW merkte op dat de evaluatie van het beleid behoorlijk positief was, dus niet alles hoeft op de schop. Ga uit van het bestaande beleid, kijk wat er gerepareerd moet worden en wat voor nieuwe ontwikkelingen zoals klimaat gaan spelen. Het RCW nam verder kennis van het nieuwe Economie Overleg Waddengebied dat onder leiding van Eisse Luitjens is opgericht. Tenslotte werd een bureau gekozen om te helpen de vraag te beantwoorden: halen we ons doel dat we in 2018 als een beheerder waddenzee werken en zo nee, welke aanbevelingen liggen er om de aanpak te verbeteren.   

De vergaderverslagen van 2015 en eerder vindt u in ons archief

Ook oudere nieuwsberichten vindt u in ons archief

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord