RCW Nieuws

Tweede Voortgangsrapportage 2015 Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

Het RCW heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Provincies, Gemeenten, Waterschappen en de Natuurorganisaties. Kortom naar alle samenwerkende partijen in de Samenwerkingsagenda. Het gaat om de periode maart 2015 – februari 2016. De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder.

Voorzitter Bas Eenhoorn is in zijn aanbiedingsbrief positief omdat ook in het tweede jaar van de samenwerking goede voortgang is geboekt. Hij wijst op concrete resultaten bij vaarrecrea-tie, de promotie werelderfgoed en de gezamenlijke uitvoering van een jaarprogramma voor ontwikkeling en herstel. Hij wijst ook op de sterkere sturing waar dit jaar voor gekozen is. 

Bij de start in 2014 is afgesproken dat er in 2016 een tussenevaluatie gehouden zal worden. Het bureau Twijnstra en Gudde is daarom op dit moment bezig met de vraag: “halen we de doelen van 2018 en eventueel, welke extra inspanningen zijn nodig, gegeven waar we nu staan in 2016”. Het advies zal eind juni 2016 beschikbaar zijn. Aan de hand daarvan wordt de aanpak aangepast.

Bijlagen: De tweede voortgangsrapportage + aanbiedingsbrief 

Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie 'Wadden in Beeld'. Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

RCW-voorzitter Bas Eenhoorn biedt het rapport aan in de Tweede Kamer

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

RCW-voorzitter Bas Eenhoorn biedt Wadden in Beeld aan aan de Tweede Kamer

In ‘Wadden in Beeld’ (pdf, 5 Mb) hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron voor het bijstellen en aanscherpen van de basismonitoring in de Waddenzee. Al geruime tijd was dit een wens van het Regiecollege Waddengebied.

Het rapport bevat een breed overzicht van ontwikkelingen. Het rapport is naast de waddenprofessional bedoeld voor een breed publiek: wie geïnteresseerd is in achtergronden kan doorklikken. De meest opvallende constateringen hebben te maken met rust en duisternis, de primaire productie (algengroei, oftewel het begin van de voedselketen) en de verspreiding van plastics.

'Wadden in Beeld' is een uitgave van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee met de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. De samenwerkingsagenda kent 24 actiepunten waaronder het verbeteren van de basismonitoring. 

'Wadden in Beeld' is in beperkte oplage gedrukt en staat online op deze website (pdf, 5 Mb). In de digitale versie zijn koppelingen opgenomen naar relevante achtergronddocumenten en het brondocument van IMARES met de geordende meetgegevens.

De publicatie is op 24 maart 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer door RCW-voorzitter Bas Eenhoorn. Er was die dag en Algemeen Overleg over de Wadden. Documentatie en verslaglegging hiervan vindt op officielebekendmakingen.nl.

Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de  Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie. Bas Eenhoorn, voorzitter van het RCW: “de evaluatie zegt eigenlijk, de koers die gekozen is, is goed, maar er kan zeker meer gedaan worden om een goede situatie in het Waddengebied te krijgen. De natuur is goed beschermd, maar nog niet goed genoeg ontwikkeld. De samenhang in het bestuur is verbeterd met het Regiecollege Waddengebied, maar samen beleid monitoren en verder afstemmen van het gebiedsmanagement is nodig. Ik ben blij met deze evaluatie. We kunnen én moeten verder op de ingeslagen weg. We stellen voor het bestaande beleid en de uitvoering door te zetten waar het gaat om de bescherming, te kijken naar wat we voor een Rijke Waddenzee verder aan willen pakken en uiteraard naar nieuwe ontwikkelingen op lange termijn. We hebben geen behoefte om alle beleid helemaal opnieuw te bekijken. We willen verder met de uitvoering”.

De punten die het RCW voor de komende jaren aan wil pakken zijn: 

- directe versterking van de broedvogelstand en visbestanden in de Waddenzee
- ecologische én economische doelen stellen
- verbinden van werelderfgoed en economie
- building with nature mogelijk maken
- evenwicht tussen groot maatschappelijk belang en inwonersbelang zoeken
- vensters open houden, openheid koesteren 
- doorgaan als beheerders met de Samenwerkingsagenda: werken als waren we één beheerder 

Evaluatierapport Structuurvisie Waddenzee naar Tweede Kamer

Cover evaluatierapport structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz het Evaluatierapport van de Structuurvisie Waddenzee (december 2015) en het Onderzoeksrapport Waddengebied van Inspectie Leefomgeving en Transport (november 2015) op 20 januari 2016 naar de Tweede Kamer. 

De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd. De Evaluatie is uitgevoerd met het oog op mogelijke bijstelling van de huidige SVW die in 2017 afloopt. Het Evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met november 2015.

In het Evaluatierapport van de SVW is met name teruggeblikt op het doelbereik, het instrumentarium en de stand van zaken van de voorgenomen acties en onderzoeken van de Structuurvisie Waddenzee. Daarnaast is globaal gekeken naar ander instrumentarium dat heeft bijgedragen aan het doelbereik van de SVW.   

De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd. Dat geldt met name voor de beschermende werking van de structuurvisie voor de Waddenzee als natuurgebied die gecontinueerd dient te worden. Daarnaast dient onder meer gekeken te worden of de flexibiliteit verbeterd kan worden en of er voorwaarden gecreëerd kunnen worden voor een gebiedsmanagement voor samenwerking in beheer en ontwikkeling. Tevens dient een beleidsmonitor te worden ontwikkeld. 

De aanbiedingsbrief (pdf, 132 kb)

Het Evaluatierapport (pdf, 9 Mb)

Het Onderzoeksrapport Waddengebied van Inspectie Leefomgeving en Transport (pdf, 801 Kb)

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken?. Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer?

Het is zomaar een greep uit de vragen die de verschillende trekkers van de Samenwerkingsagenda met elkaar bespraken. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat vond het gesprek plaats op motorzeilklipper ‘De Rijkswaterstaat 1’.

Windkracht 7
Met windkracht zeven ploegde de boot uit 1913 door de Waddenzee. De tocht bracht de trekkers van de samenwerkingsagenda ondermeer langs Griend en de mosselzaadinvanginstallaties op de Zuidmeep.

Producten Samenwerking
Tijdens de boottocht werd gesproken over de producten van de Samenwerkingsagenda Beheer; denk aan implementatie Ecologisch Spoorboekje, naar 1 vergunningenregister, de randvoorwaarden basismonitoring en de uitvoering van het Actieplan Vaarrecreatie.

Op weg naar 2018
Maar ook over de manier van samenwerken, hoe doen we het samen en van onderop met bewoners, beheerders en gebruikers samen. Uitkomst van de tocht: of het nu windkracht 3 of 7 is, we werken ieder voor zich hard aan ons eigen product en samen met alle betrokkenenen zodanig dat we in 2018 werken als een beheerder. Daarbij hebben we alle beheerders nodig!

Samenwerkingsagenda
De acties die worden ondernomen in het kader van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee vloeien voort als reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer in 2014.

Er wordt nu gewerkt  aan een verbetering van de organisatie van het beheer in de Waddenzee. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud, maar ook om transparantie in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, herstelmaatregelen en voorlichting.

RCW bezoekt NIOZ

Op 20 augustus bezocht het RCW het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) op Texel in het kader van een 24 uurs vergadering. De leden van het RCW werden geïnformeerd over de ecologische, economische en sociaal-culturele staat van de Waddenzee en bezochten onder meer werkplaatsen waar mariene instrumenten ontworpen en gebouwd worden. Ook werd een bezoek gebracht aan een testlocatie waar onderzoek plaatsvindt rondom getijdenenergie.

Bron: Nieuwsbrief NIOZ

Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar minister

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Provincies, Gemeenten, Waterschappen en de Natuurorganisaties. Kortom naar alle samenwerkende partijen in de Samenwerkingsagenda.

Voorzitter Bas Eenhoorn van het Regiecollege Waddengebied stelt in zijn aanbiedingsbrief richting de minister dat hij positief gestemd is over de vorderingen in het eerste halfjaar.

Hij wijst met name op de invulling van de sturing aan de samenwerkingsagenda, de producten die al klaar zijn en de sfeer waarin gewerkt wordt.

Onder leiding van RWS wordt de sturing gedaan door een vijfmanschap (EZ/RWS/Provincies/Natuurorganisaties en gemeenten)

Aan de afgesproken producten wordt hard gewerkt: denk aan implementatie Ecologisch Spoorboekje, naar 1 vergunningenregister, de intentieverklaring basismonitoring, uitvoering Actieplan Vaarrecreatie en de herijking van PRW.

En tenslotte de manier van samenwerken, van onderop met bewoners, beheerders en gebruikers samen, dat levert goede resultaten.

Samenwerkingsagenda
De acties die worden ondernomen in het kader van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee vloeien voort als reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer in 2014. Er wordt nu gewerkt  aan een verbetering van de organisatie van het beheer in de Waddenzee. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud, maar ook om transparantie in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, herstelmaatregelen en voorlichting. PRW ondersteunt dit proces.

De voortgangsrapportage, inclusief aanbiedingsbrief (april 2015, pdf, 2 Mb)

Beheerders Waddenzee willen graag aan de slag met samenwerking

LEEUWARDEN - Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week in Leeuwarden over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018 en wat te doen en hoe daar te komen. Dat leverde veel korte- en langetermijnadviezen op voor bestuurders.

Het symposium werd afgelopen week georganiseerd in het Post Plaza in Leeuwarden door het Regie College Waddengebied (RCW) en de Beheerraad Waddengebied. De beheerders bogen zich over beheer in de ruime zin van het woord. Dus niet alleen over dijkonderhoud of het baggeren van vaargeulen, maar ook over vergunningverlening en natuurherstel.

Symposium Beheer Waddenzee

Aanbevelingen
De dagelijkse beheerders van het Waddengebied kwamen tot verschillende aanbevelingen. Hieronder een selectie:  
- Kijk naar de opzet van de kustwacht als voorbeeld voor beheerders. De kustwacht werkt met één begroting en één uitvoeringsdienst, maar werkt daarbij wel voor veel besturen of bevoegde gezagen.
- Werk zoveel mogelijk met één loket, bij vergunningen en onderzoek. En houd ook bij algemene vragen één klanten-infocentrum aan.
- De beheerders vinden dat de natuurdoelen duidelijker naar beheer toe moeten worden uitgewerkt en dat het duidelijker moet worden wie eigenaar is van de Waddenzee.
- Betrek bewoners en gebruikers meer bij het beheer. Zo kunnen beheerders hun werk nog beter doen.

Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee
Het doel van het symposium is om bij te dragen aan een breed gedragen gezamenlijk toekomstbeeld over het beheer in de Waddenzee in 2018. Dit als onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddengebied. De Tweede Kamer sprak verleden week over deze agenda in positieve zin. In 2016 is er een evaluatie die men dan graag wil zien.

Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee van RCW en Beheerraad op 4 februari 2015 in de Tweede Kamer

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee beter kan. Het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied stelden het plan op in de vorm van een samenwerkingsagenda. De samenwerkingsagenda is verstuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Zij hebben dit plan op 2 juli 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd, die het op 4 februari 2015 gaat bespreken.

Het plan is het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting". Bij dit plan gaat het om samenwerking op alle fronten. Dit zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht, crisis- en calamiteitenbeheersing, fysiek onderhoud, herstelmaatregelen, zonering en geleiding, monitoring en onderzoek, voorlichting en promotie.

Alle beheerders hebben samengewerkt en input geleverd aan het plan  om beter beheer op korte termijn te kunnen realiseren. Tegelijk is het perspectief voor 2018 vastgesteld. Het einddoel is te werken als één beheerder in 2018. Hiervoor is een gezamenlijk en integraal plan voor het beheer noodzakelijk. 
Aansturing van de uitvoering van de samenwerkingsagenda gebeurt gezamenlijk. Aan het roer staan de vier opdrachtgevers. Dit zijn Rijkswaterstaat (voorzitter), het ministerie van Economische Zaken, de provincies en de natuurorganisaties.

Plan van Aanpak verbetering beheer Waddenzee, Samenwerkingsagenda Beheer RCW/Beheerraad Leeuwarden 23 mei 2014/Den Haag 2 juli 2014 (pdf, 3,3 Mb)

Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, samen met de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer, Aanbieding Plan van Aanpak verbetering Beheer Waddenzee 2  juli 2014 (pdf, 60 Kb)

Aanbiedingsbrief bij PvA RCW/Beheerraad aan de minister van IenM mei 2014 (pdf, 88 Kb)

Aanbiedingsbrief bij PvA RCW/Beheerraad aan de staatssecretaris voor EZ mei 2014 (pdf, 87 Kb)

Brief van de minister over advies van RCW en Beheerraad aan de Tweede Kamer (pdf, 65 Kb)

Rapport Rekenkamer over Waddengebied

Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte daarachter was dat dergelijk beleid op lokaal niveau beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Klopt dat ook? De Nationale Rekenkamer onderzocht dit.

Het rapport (pdf, 7 Mb)

De vergaderverslagen van 2014 en eerder vindt u in ons archief

Ook oudere nieuwsberichten vindt u in ons archief

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2016

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord