Fysiek Beheer: toekomst voor kombergingen in de waddenzee

Gebied, betrokkenen en praktijk centraal

Vanaf 2014 werken we met de Coalitie Wadden Natuurlijk aan verbetering van het fysieke beheer van kombergingen. Feitelijk gaat het om het verbeteren van het beheer van deelgebieden van de Waddenzee die voor iedereen herkenbaar zijn.

Een komberging is een deel van de Waddenzee dat ecologisch redelijk zelfstandig van andere delen van de Waddenzee kan functioneren. We stellen bij het beheer van deelgebieden het gebied, de betrokkenen en de praktijk centraal. Met elkaar kiezen we een deelgebied van de Waddenzee dat logisch voelt. Dat kan één komberging zijn, zoals Borndiep, of enkele bij elkaar zoals Groningerwad, of juist een deel, zoals Balgzand als deel van Marsdiep. Als definitie van 'fysiek beheer' hanteren we: Het in stand houden en ontwikkelen van de natuur en de daarbij horende recreatie en landschapszorg. Opkomen voor de terreinbelangen. Een goede buur zijn. Werkend vanuit de fysieke plek.

We zijn per deelgebied met gebruikers, beheerders en onderzoekers in gesprek gegaan. We wilden graag aanbevelingen voor het beheer ter plekke, praktische verbeterplannen en het bevorderen van de wisselwerking met andere acties van de Samenwerkingsagenda. Per gebied willen we duidelijk krijgen waar het over gaat, wat de huidige situatie is, wat beter kan en hoe. Dit geeft energie en begrip. Wie in het gebied iets doet is betrokkene en de hoofddoelstelling is "natuurgebied met duurzaam medegebruik".

Werkgemeenschappen
We zijn gaan proberen of het elkaar ontmoeten in een werkgemeenschap helpt te komen tot goed beheer van de Waddenzee. In de praktijk zijn de werkgemeenschappen vooral een waardevol podium voor de beheerders, gebruikers en onderzoekers ter plekke om elkaars kennis en inzicht van het gebied te delen. En samen nieuwe opgaven die op het gebied en/of betrokkenen afkomen te bespreken. Een resultaat daarvan is dat de groep gezamenlijk wensen uit naar andere aspecten van het beheer van de Waddenzee, zoals vergunningverlening.

Aan de Coalitie Wadden Natuurlijk is gevraagd de werkgemeenschappen te begeleiden. De regie is in handen gegeven van Staatsbosbeheer, maar de betrokkenen in de werkgemeenschappen bepalen samen waarover men van gedachten wil wisselen, en welke vragen men wil stellen of adviezen men wil geven. Een eerste contact kunt u leggen via:

Staatsbosbeheer; www.staatsbosbeheer.nl, wadden(at)staatsbosbeheer.nl, Michiel Firet 06 1296 1898

It Fryske Gea; www.itfryskegea.nl

De andere partners van de Coalitie Wadden Natuurlijk zijn:

Vogelbescherming Nederland, www.vogelbescherming.nl, www.beleefdewaddennatuur.nl

Waddenvereniging, www.waddenvereniging.nl

Stichting WAD

Landschap Noord Holland; www.landschapnoordholland.nl

Natuurmonumenten, www.natuurmonumenten.nl

Het Groninger Landschap www.groningerlandschap.nl

Andere direct betrokken partijen:

Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl

Programma naar een Rijke Waddenzee, www.rijkewaddenzee.nl

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord