Beheerraad

Vanwege het belang van natuurbeheer voor de Waddenzee is in Planologische Kernbeslissing Waddenzee, ook wel de Derde Nota Waddenzee genoemd, bepaald dat natuurbeheer een specifieke plaats krijgt door een Beheerraad in te stellen. Het doel is te komen tot een eenduidig Waddenzeedekkend beheer. Daarmee heeft de Beheerraad als taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten, zodat het gebied als één gebied beheerd wordt.
Dit betekent dat een relatie gelegd moet worden tussen het beleid en de feitelijke uitvoering van de beheerders. De rol van de Beheerraad is adviseren, signaleren, agenderen en onderling afspraken maken ten aanzien van de uitvoering van het (natuur)beheer in het Waddengebied en met name op de Waddenzee.

De voorzitter van de Beheerraad is de heer Jaap Verhulst van het ministerie van EZ. De secretaris is de heer Kees van Es, vanuit het Programma Naar een Rijke Waddenzee.

In de Beheerraad nemen de volgende organisaties deel: Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslan (namens de waterschappen), Rijkswaterstaat Noord Nederland, Ministerie EZ directie Regio en Ruimtelijke Economie, ministerie van Defensie, de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers.

De beheerraad komt 5 keer per jaar bijeen. De agenda’s en de verslagen zijn beschikbaar.

Contact: dhr. C. Kooistra, C.Kooistra(at)dlg.nl, 06-48161322

Bron: RCW
Datum: november 2013

 

Waddenzee.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord